Вторични суровини

"Метал Инвест" ЕООД - Стара Загора

изкупува следните видове отпадъци:


2.Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) -
печки, перални, радиатори, хладилници, фризери и др.

3. Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 

Отпадъците може да предадете срещу изгодно за Вас заплащане на площадката ни за вторични суровини - 
За контакти:

GSM 0885 605 966